Friday, August 5, 2016

Otsedemokraatia ja vabadusAntud teksti esimeseks aluseks on võetud tõsiasi, et inimesed on oma põhiolemuselt, ehk siis sünnipäraselt evolutsioonilistel põhjustel läbinisti enesekesksed ning lähtuvad puhtalt omakasust.

 Samuti tuleb tõdeda, et mistahes ühiskondlikult loodud moraalinormid, millele inimene on allutatud vähendavad tema vabadust käituda nii, nagu ta sooviks käituda puhtalt evolutsioonilistel põhjustel. Näitena saab siinkohal tuua looduslikult levinud käitumisnormi keelava moraalinormi, nimelt keelu tappa. Inimene, kes on sellele moraalinormile allutatud, ei saa seda teha, ilma antud moraalinormiga konflikti minemata. Antud juhul ei oma tähtsust, kas moraalinorm on indiviidile endale vabatahtlik või mitte, sest mõlemal juhul ei saa ta ühiskondlikku moraalinormi rikkuda, sattumata konflikti ühiskondlike institutsioonidega.

 Lisaks tahan ma alustuseks väita, et demokraatia muudab küll inimesed võrdsemaks, aga ta ei muuda ilmtingimata selles elavat keskmist üksikindiviidi vabamaks.

 Seda sellel lihtsal põhjusel, et mida demokraatlikum on riik, seda rohkem on selles üksikindiviidi opresseeriv jõud liikunud rahvast eraldiseisvalt valitsuselt rahvale endale.  Demokraatia kõige ekstreemsem vorm otsedemokraatia omaks üksikindiviidide tahete ja õiguste kujundamise üle täpselt sama suurt võimu, kui seda teeks totalitaarne režiim.

 Demokraatia tugevuseks võrreldes näiteks totalitaarsusega saab pidada seda, et demokraatias on sõnaõigus rohkematel isikutel. See suudab tagada olukorra, kus demokraatias on väga suur ekspertiisialade valik. See tagaks olukorra, kus mingite kindlate poliitiliste otsuste tegemisel saab meedia tagada olukorra, kus selle kindla ala eksperdid saavad seletada rahvale antud otsuse potentsiaalseid ja kindlaid tagajärgi.

 Sellest tulenevalt saavad otsedemokraatia elanikud teha märkimisväärselt läbimõeldud ja häid otsuseid, kuna neil on võimalus saada osa laiast ühiskondlikust ekspertiisivaramust.

 Selline režiim suudaks tagada olukorra, mis sarnaneks mõningal määral tehnokraatiale, nimelt sellises riigis tehtaks otsuseid väga ekspertiisialasiseselt, kuid välditaks olukorda, mis tekiks tavapärases tehnokraatias. Nimelt kasutaks tavatehnokraatias olev kõrgklass oma teadmisi tehnokraatlikku klassi kuuluvate inimeste hüvanguks tavainimeste arvelt, kuna inimene on oma loomuomadustelt evolutsioonilistelt põhjustelt enesekeskne ja omakasupüüdlik ning kasutaks ilma ühiskondliku surveta oma võimu teiste arvelt ära.

 Otsedemokraatia kasulik omadus on tõsiasi, et selline ühiskond opresseeriks üksikindiviidi mitte tegema ühiskondlikult kahjulikke tegusid, samal ajal, kui totalitaarne režiim opresseeriks iniviide mitte tegema valitsevale klassile kahjulikke tegusid.

 Sellest kõigest tulenevalt saab järeldada, et indiviidid ei peaks püüdlema mitte vabadusele mitte olla mõjutatud ühiskonnast, vaid vabadusele keskmisest üksikindiviidist mõjuvõimsamate opresseerijate mõjutuste vastu.

No comments:

Post a Comment